ชื่อ คุณพริม ฉัตรนภารัตน์
ตำแหน่ง Information SOC
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมากเหลือเกิน อจารย์สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหากับงานได้หลายรูปแบบ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ในคอร์สนึง มีผู้เรียนน้อย ทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึงและผู้เรียนสามารถคุย - ปรึกษาปัญหากันได้อย่างทั่วถึง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าเนื้อหาที่ได้เรียนมาสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ แต่ผู้เรียนต้องมีการทบทวนให้แน่นกว่านี้
และรู้จักประยุกต์นำบทเรียนมาปรับใช้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. ช่วยแก้ไขปัญหา - รับฟังผู้เรียน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดมากๆ แต่ในกรุงเทพ ตรงไหนก็ติด ก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อ. สอนสนุกดีค่ะ ^_^