ชื่อ คุณอรรถวุฒิ ใช้เหตุผล
ตำแหน่ง Information Security Engineer
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มีประสบการณ์สูง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก มีการวางแผนการสอนอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้นำความรู้มากกว่าจุดประสงค์ในการเข้าร่วม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก สามารถระบุปัญหาได้รวดเร็ว   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมค่อนข้างสะดวก