ชื่อ คุณสมชาย ประเสริฐ
ตำแหน่ง IT Engineer
บมจ. ไชโยโฮสติ้ง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Solution   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้ลึก รู้จริง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจาร์ยผู้สอนเอาใจใส่ดี การถ่ายทอดดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าพอได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอน ช่วยแก้ไขดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก   7. ข้อเสอแนะอื่นๆ
ขนมอร่อย