ชื่อ คุณเลอสรรค์ แซ่โค้ว
ตำแหน่ง Programmer
บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
เทคโนโลยี   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ครบถ้วนสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว แต่บางครั้งสอนเร็วเกินไป ทำให้จดกับทำความเข้าใจไปพร้อมกันไม่ทัน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่ผู้เรียนดี และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ หากนำความรู้ที่ได้เรียนไปศึกษาและฝึกฝนบ่อยๆ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนใจ และช่วยเหลือให้ผู้เรียนตามทันการสอนตลอดเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย (แต่ถ้ามาแต่เช้าก็ไม่เป็นไร)