ชื่อคุณสมชาย ปัญจศรีประการ
บ.เคียวเซร่า มิต้า (ประเทศไทย ) จก.
ตำแหน่ง System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ขายเครื่องถ่ายเอกสาร
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานทดแทน/ร่วมกับ Windows
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนดีมาก และมีประสบการร์ทำงานมาก่อน สามารถนำประสบการณ์มาสอนและนำมาตอบคำถามได้ดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศการเรียนดี ผู้สอนใก้ลชิดกับผู้เรียน สามารถสอบถามปัญหาได้ตลอดเวลา ผู้สอนมีการเตรียมการสอนดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ในเรื่องของ Network สามารถนำมาปฏิบัติงานได้ ในการทำงานจริง
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ใน Web ควรมีกระทู้เพื่อถามปัญหา หรือให้ E-Mail เพื่อสอบถาม
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกดี