ชื่อ คุณละออคันธ์ ศรีใส
ตำแหน่ง Network Engineer
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถสอนคนที่เรียนรู้เริ่มต้นได้ดีค่ะ และสามารถต่อยอดได้ มีการสอนและให้ทำ Lab เอง จึงเข้าใจได้ง่ายขึ้น จากการอ่านหนังสือ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกค่ะ มีมุขตลก คลายเครียดเพื่อลดความตึงเครียดของการเรียนอยู่เสมอ ทำให้เกิดการอยากรู้ อยากเรียนมากขึ้น   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะทางอาจารย์มีปัญหาจากการตรวจสอบปัญหา สาเหตุต่างๆ ของปัญหา และได้ทฤษฏีและปฏิบัติทำให้เข้าใจ
และสามารถนำไปประยุกต์กับการก้ไขปัญหาได้ค่ะ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการช่วยเหลือตลอดค่ะ ทำให้ปัญหาต่างๆ เข้าใจและลุล่วงไปได้ด้วยดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลค่ะ ไม่มี BTS , MRT ทำให้เดินทางไกลและรถติด