ชื่อ คุณบุญเอก วัฒนวิจิตรสกุล
ตำแหน่ง Computer Engineer
บจก. โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Services Solution Provider   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนไม่เครียด ดูแลเอาใจใส่ดี ถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือสอบได้ ยังต้องกลับไปทำความเข้าใจ ทบทวนที่เรียนมา และศึกษาเพิ่มเติม
เพราะเป็นที่ตัวเอง ขณะที่อาจารย์สอนดีแล้ว
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คอยดูแล สอดส่อง และแก้ไขปัญหาได้ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ระยะทางไกล (เพราะต้องไปส่งคนอื่นด้วย)