ชื่อ คุณนัฐพล คุประเสริฐกุล
ตำแหน่ง Computer Engineer
บจก. โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Services Solution Provider   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อยู่ในระดับที่เชี่ยวชาญ สามารถอธิบายถึงความเป็นมาและคอนเซปของแต่ละบท ทั้งในสาขาของ hardware , OS,
network, program development ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆ ของผู้เรียนอีกด้วย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
จำนวนนักเรียนอยู่ในระดับที่กำลังดี ไม่เยอะเกินไป อาจารย์สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ไม่เสียเวลาเกินไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ในการอบรม Linux ครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีความครอบคลุมในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับ Linux   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก เพราะอาจารย์สามารถเข้าถึงได้ทุกคน และนำเอาปัญหาที่แตละคนเจอมาเป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีความสะดวก สถานที่อบรมอยู่ไม่ไกลจากปากซอย สามารถเดินเข้ามาได้ และมีรถสาธารณะผ่านเยอะ