ชื่อ คุณนที พัวกาหลง
ตำแหน่ง Sr. System Engineer
Spansion (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Manufacturing   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สะอาด กันเอง สอนสนุก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ สามรถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้ เพื่อเป็นแนวทาง เพื่อการพัฒนาต่อไป   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือในการเรียน ทำ Lab ได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างจะไม่ไกลเกินไป เพราะในเว็บบอกแผนที่   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ในส่วนแผนที่ถ้ามีพิกัด GPS ด้วยก็จะดี เผื่อคนที่ไม่เคยมา จะได้สะดวกมากขึ้น ทุกอย่างดีหมดเลยครับ อาจารย์, คุณนก
และสถานที่ ถ้าบริษัทจะให้อบรมจะมาอีกครับ ขอบคุณนะครับ