ชื่อ คุณสรวิศ ไพฑูรย์วงศ์
ตำแหน่ง Info Sec Engineer
บจก. ไชโยโฮสติ้ง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เหมาะสม สามารถให้ความรู้ได้ดี และให้ได้เราได้รับความรู้ที่ถูกต้อง อาจารย์คอยพัฒนาอยู่ตลอด สอนจนได้ความรู้มากมาย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารยมีความเป็นกันเอง ให้ความใส่ใจโดยเดินตรวจกับผู้เรียน ตอบคำถามได้ตามที่ต้องการ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำมาใช้ได้ตามที่เรียนเป็นบางอย่าง เนื่องจากตรงตามที่ต้องการเพิ่มความรู้ทางด้าน Linux และให้พัฒนาต่อได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนและแก้ไขได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความช่วยเหลือในทุกด้านครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดีครับ แต่เป็นช่วงฝนตกทำให้ลำบากขึ้น   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอบคุณอาจารย์ เป็นอย่างมากครับ ผมอาจไม่ตั้งใจเรียน แต่อาจารย์ก็สอนตามหลังให้ครับ มีความเป็นกันเองอย่างมากครับ