ชื่อ คุณจิรภา จินดาวงศ์
ตำแหน่ง SA
บจก. เว็บโฮสติ้ง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Hosting   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก อธิบายให้จำคำสั่งง่าย บอกวิธีการ, รายละเอียดได้อย่างดีค่ะ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี แต่แอร์ไม่ค่อยทั่วถึงค่ะ การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดได้อย่างดีค่ะ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลังจบ สามารถจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างมาก เพราะเข้าใจ Linux ทั้งโครงสร้าง ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ระหว่างเรียนอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาในแต่ละจุด error ได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก รถไม่ติด