ชื่อ คุณพัฒนโชค มากล้น
ตำแหน่ง Security Engineering
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ความสามารถมาก เมื่อติดปัญหาใด มีข้อสงสัยใด สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ทั้งยังเป็นความรู้ที่ update ตลอดเวลา   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศสนุกสนาน และอาจารย์คอยแนะนำรายคน สามารถถามได้ตลอดเวลาและอาจารย์เป็นกันเอง เรียนด้วยความสนุก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จากหน้าที่รับผิดชอบในงานแล้ว สามารถเอาความรู้พื้นฐานไปใช้ได้บางอย่างเพราะเป็นงานด้าน Security   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์เข้าถึงนักเรียนทุกคน สามารถสอบถามได้ตลอด และจารย์แก้ไขได้ทุกเคส   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากที่พักมาที่สถาบันเป็นเส้นทางที่รถติดมาก แต่หากไม่คิดเรื่องนี้นับได้ว่าเดินทางสะดวก เพราะมีรถประจำทางผ่านจำนวนมาก