ชื่อ คุณสุภาพ เข็มเพชร
ตำแหน่ง Security Engineering
Mindterra Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
IT Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอดระดับเทพ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ ได้ความรู้เยอะ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร OK เยี่ยม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อากาศร้อน