ชื่อ คุณอิสรา ตันติวิชช์
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Network Security   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ความสามารถดี สามารถใหคำแนะนำเพิ่มเติมจากบทเรียนในห้องได้ รวมถึงสามารถตอบข้อซักถามของผู้เข้าอบรมได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
จำนวนผู้เรียนไม่เยอะเกินไป ทำให้อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง มีการให้ทำ Lab ที่ออกแบบมาได้ตรงกับเนื้อหา ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
แต่ในบางครั้งบรู้สึกเนื้อหาค่อนข้างแน่นไป ทำให้เกิดอาการล้าบ้าง (เนื่องจากการอบรม) ในวันสุดท้ายทำให้ไม่ได้พัก จึงเกิดการล้า
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ในบางเรื่องสามารถเอาไปใช้งานได้เลย ในบางเรื่องอาจต้องมีการฝึกเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่โดยรวมทำให้เห็นภาพและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนผู้เข้าอบรมดีมีการช่วยแก้ปัญหา ทำ Lab ให้กับผู้เข้าเรียน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากไม่ไกล จากที่พักอาศัยมากนัก โดยส่วนตัวถือว่าค่อนข้างสะดวก