ชื่อ คุณสุธรรม จักราสมาสถิตกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
Haco Group (1991) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
นำเข้าและจำหน่ายสุขภัณฑ์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจใน Linux เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อบอุ่นดี สอนให้เข้าใจเห็นภาพ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องด้วยไม่เคยใช้งาน Linux มาก่อน การจะนำไปใช้ในงานคงต้องอาศัยระยะเวลาในการทบทวนและทดสอบ ระยะหนึ่ง แต่คิดว่าน่าจะนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร พอใช้ได้ เพราะเนื่องจากจำนวนผู้เข้าเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเครื่องต่างกัน จึงไม่สามารถแก้ไขให้ทันทุกเครื่อง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างลำบาก เพราะระยะทางค่อนข้างไกล