ชื่อ คุณเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ
ตำแหน่ง Director of Information Technology
วิทยาลัยราชพฤกษ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
วิทยาลัยเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง สามารถสอนได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและตอบข้อซักถามได้อย่างตรงประเด็น
พร้อมทั้งเอาประสบการณ์จริงมายกตัวอย่างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น (แถมให้มากกว่าข้อซักถามอีก)
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศภายในห้องและการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นกันเอง แม้ว่าเนื้อหาเยอะมาก ก็ทำให้เรียนแบบไม่เครียดเลย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะอาจรย์ไม่เพียงสอนการทำงาน Linux เท่านั้น อาจารย์ยังให้คำชี้แนะในการออกแบบ บริหารทรัพยากร เครื่อข่าย
ที่นำความรู้ไปบริหารจัดการ (ชอบคุยกันเสมอว่าองค์กรที่ใช้งบประมาณจำกัด) แต่ก็สามารถบอกถึงการออกแบบประดับ Enterprise ด้วย
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ คอยถามตลอดและคอยเดินดูเพื่อแก้ไขปัญหาให้ไปได้พร้อมๆ กันทั้งห้อง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางรถส่วนตัว รถจะติดในการเดินทางกลับบ้าน ช่วงอุโมงแยกเกษตรสุดๆ ครับ