ชื่อคุณศักดิ์ณรงค์ เจนธัญญวรรณ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานทดแทน / ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ใช้ได้เลย
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ในขณะเรียนดีมาก
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก