ชื่อ คุณนรินทร์ อุทากิจ
ร้านคอมโฟนแอนด์อิเลคโทรนิคส์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ร้านคอมพิวเตอร์ จ. ร้อยเอ็ด   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถที่ดีมากครับ ในเนื้อหาทุกบทบาทในการเรียนตลอดทั้ง 10 วัน และเปรียบเทียบ
ยกตัวอย่างจากสิ่งรอบตัวมากเป็นตัวอย่างอบรมจึงทำให้เข้าใจง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความสนุกในการเรียน เข้าใจง่าย อาจารย์สร้างบรรยากาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด สบายๆ ทำให้เกิดความเข้าใจง่าย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรให้ได้มากที่สุดครับ เพราะนี่คือแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์มองปัญหาได้ทะลุปุโปร่ง แนะนำวิธีการแก้ไขตรงจุดได้ทันที ไม่ทำให้เสียเวลาในการอบรม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถือว่าสะดวกครับ รถไม่ติดเหมือนบางพื้นที่ มีห้องพักอยู่ไม่ไกลจากที่อบรมครับ