ชื่อ คุณสุรัตน์ ผลประเสริฐุ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวมากอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และสามารถถ่ายทอดพร้อมทั้งตอบปัญหาข้อสงสัยได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี อาจารย์ผู้สอนอารมณ์ดี สอนแบบเป็นกันเอง สนุกสนาน ทำให้ไม่เครียดจนเกินไปครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะนำความรู้ที่เรียนไปปรับใช้กับงานได้ เนื่องจากได้ความรู้เพิ่มเติมและคำตอบจากข้อซักถามในส่วนที่เคยสงสัย และมอบเห็นภาพระบบจริงจากการปฏิบัติ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การเดินทางค่อนข้างสะดวกเพราะมีรถเมล์และรถตู้ผ่านหลายสาย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทาางค่อนข้างสะดวกเพราะมีรถเมล์และรถตู้ผ่านหลายสาย