ชื่อ คุณสุนิอร นวมจิตต์
ตำแหน่ง Senior System Analyst
True Information Technology Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Computer   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้เยอะมาก เก่งมากค่ะ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีมาก อ.เอาใจใส่ทั่วถึงจริงๆ ค่ะ และมีเทคดนโลยีการสอนที่ดี
ทำให้ไม่เครียดทั้งๆ ที่ไม่มีพื้นฐานมามากพอ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้รับมอบหมายงาน จึงยังไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้งานมากน้อยเพียงใด แต่คิดว่าจะเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากเนื้อหาครอบคลุมพอสมควร   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีค่ะ ไม่ทิ้งใครเลย ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ๋   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
หากนำรถไปเองจะสะดวกกว่า เพราะถ้าไปรถเมล์อาจจะต้องใช้เวลานานและต่อหลายต่อ