ชื่อ คุณสุรสิทธิ์ อัศวศรีพงศ์ธร
ตำแหน่ง System Engineer
NTT Communication Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Computer Solution   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ความรู้แน่น มีความรู้ใหม่ๆ มา update ให้นักเรียน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เข้าถึงนักเรียนทุกคน มีปัญหาจุดไหนสามารถแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำเป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี จากอาจารย์สอนและจากคู่มือ คิดว่าสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
แต่ถ้าติดปัญหาก็ยังขอความช่วยเหลือจากอาจารย์จาก webboard หรือเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร หากนักเรียนติดปัญหาจุดไหน อาจารย์สามารถช่วยแก้ไขจนผ่านไปได้ รวมถึงอธิบายสาเหตุให้นักเรียนฟังด้วยดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกสบาย