ชื่อ คุณสรัญญา จีรังสรรพสุข
ตำแหน่ง Senior Programmer
JadsComm
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Communication   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ค่อนข้างละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ดีค่ะ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียน การสอนเป็นกันเองค่ะ เอาใจใส่ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างครอบคลุมจึงสามารถนำบางส่วนไปใช้ได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ค่ะ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือโอเคค่ะ ไม่ใช้เวลาในการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนกระทบทั้งหมด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
Ok ka แผนที่ชัดเจน มีรถประจำทางผ่าน