ชื่อ คุณอันธิชา เปรมเกิด
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอดถือว่าอาจารย์เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับ Linux   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน มีความเข้าใจเกี่ยวกับลีนุกซ์มากขึ้น มองเห็นภาพกว้างของลีนุกซ์ว่าเป็นอย่างไร   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้รับการสนับสนุนอย่างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เพราะมีแผนที่บอกจากเว็บไซต์   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จริงๆ แล้วขั้นตอนที่ผ่านมาในการแนะนำการเรียนต่างๆ ดีอยู่แล้วค่ะ แค่ผู้เรียนทำตามอ่านหนังสือก่อนมาเรียน
ทบทวนแบบรายวัน และทำแบบฝึกหัด e-Learning