ชื่อ คุณกัณฑ์พจน์ เอี่ยมรัตน์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก ดูแลทุกคนอย่างทั่วถึง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
พอสมควร ยกเว้นเรื่อง Network เพราะผมยังมีความรู้ไม่แน่นพอ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลพอสมควร   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จริงๆ แล้วขั้นตอนที่ผ่านมาในการแนะนำการเรียนต่างๆ ดีอยู่แล้วค่ะ แค่ผู้เรียนทำตามอ่านหนังสือก่อนมาเรียน
ทบทวนแบบรายวัน และทำแบบฝึกหัด e-Learning