ชื่อ คุณชูเกียรติ์ โพธิวราพรรณ
ตำแหน่ง Junior System Engineer
National ITMX Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้แน่น สามารถสอบถามปัญหาและตอบได้อย่างชัดเจน ทำให้มีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนสนุก อาจารย์มีวิธีการสอนที่ทำให้สนุกไม่น่าเบื่อ และสร้างความเป็นกันเองให้กับผู้เรียนทุกคน
และทำให้ผู้เรียนพยายามรวมกลุ่มช่วยกัน
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้ เพราะอาจารย์มีการแทรกการประยุกต์ใช้งานในเคสหรือเหตุการณ์ต่างๆ ให้ด้วย   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของแต่ละคนที่เกิดขึ้น ไม่ทิ้งให้ผู้เรียนทำไม่ได้หรือตามเพื่อนไม่ทัน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางค่อนข้างมีทางเลือกเพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสายและมีรถตู้ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้