ชื่อ คุณปริวรรต จารุเนตร
Easonpaint Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และพื้นฐานแน่นครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง อาจารย์ช่วยตลอดเมื่อติดปัญหา   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มีความรู้พื้นฐานของ Linux มากขึ้นจากเดิมที่ไม่รู้อะไรเลย   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ไม่ทิ้งคนที่มีปัญหา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลหน่อยแต่ก็โอเค   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอบคุณอาจารย์ครับ รู้สึกดีที่ได้มาเรียน ยอมรับว่าผมไม่มีพื้นฐานด้าน Linux เลย