ชื่อ คุณปริญญา จดแตง
Easonpaint Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สอนโดยไม่ดูหนังสือ มีความรู้มากครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่นักเรียนทุกคน ให้ทำกันได้ทุกคน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ผมต้องกาใช้ Command ในส่วน Proxy และ Firewall   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยดูแลแก้ปัญหาให้   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก รถไม่ติด