ชื่อ คุณวรกมล ขุณสกุลโชค
CS Loxinfo PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้มาก สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผู้เรียนพลเจอระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีมากครับ เนื่องจากอาจารย์เอาใจใส่นักเรียนทุกคนในห้องเรียน มีวิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะในส่วนงานที่ผมรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ อาจารย์ไม่เคยทิ้งนักเรียนที่ตามไม่ทัน หรือนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนเลย   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากเล็กน้อย