ชื่อ คุณอภิชาติ จตุรนต์รันต์
บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เชี่ยวชาญในเรื่องที่สอน มีประสบการณ์ใหม่มาเผยแพร่ สามารถแก้ปัญหาที่พบได้รวดเร็ว ชี้จุดของปัญหาได้
มีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอน เวลาสอนแทบจะไม่ต้องเปิดหนังสือดูเลย
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองมาก มีการปรับความเข้าใจของผู้อบรมให้ตรงกันก่อนอบรม คอยดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีในเรื่องที่สงสัย
เพื่อให้เห็นภาพในการอบรม ความรู้ผู้สอนที่ถ่ายทอดมา มีเทคนิคต่างๆ อธิบายเป็นขั้นเป็นตอน มีวิธีรวบรัดให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่า
บางเรื่องที่ไม่เข้าใจเลย ทำให้เข้าใจมากขึ้น
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง เนื่องจากองค์กรมีการใช้ Linux อยู่หลายชนิด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
และสามารถนำไปปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร รู้สาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากอะไรได้รวดเร็วมาก และทำการแก้ไขปัญหาได้ฉับไว โดยใช้เวลาไม่นาน
อาจารย์ไม่ทอดทิ้งผู้เรียนที่ตามหลังไม่ได้ คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากนิดหน่อย เนื่องจากการเดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอบรมทุกวัน