ชื่อ คุณสรพงศ์ ถ้วยแก้ว
Celestica Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Sr. Test Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ความสามารถที่ดีมาก และแนะนำแนวคิดในการนำ Linux ไปใช้ในงานได้อย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีบรรยากาศที่ดีและมีการเอาใจใส่นักเรียนทุกคนดีมากครับ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เพราะลูกค้าเริ่มมีการเปลี่ยนจาก Windows มาใช้ Linux มากขึ้น   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ในระหว่างเรียนและแนะนำวิธีการ
แก้ไขปัญหาผู้อบรมได้เป็นอย่างดี และเสนอแนวทางคิดในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ให้คิดต่อยอดได้
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ