ชื่อ คุณอำนาจ ราษฎร์นิยม
บจก. เซ็นทรัล เพลทติ้ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้จากเรื่องทฤษฎีที่ยากๆ ให้เข้าใจและเห็นภาพอย่างชัดเจน มีความเชี่ยวชาญ ความรู้
ความสามารถ อย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ผิดหวัง
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่กับผู้อบรมทุกคนและตอบคำถามกับความช่างสงสัยในทุกๆ คำถามอย่างเป็นเหตุเป็นผล ด้วยอัธยาศัยที่ดี อารมณ์ดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จากการจบหลักสูตรนี้แล้วทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานมากขึ้น และอาจนำความรู้ที่ได้เรียนมาช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้
(ยังไม่เคยลองใช้ Linux)
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เอาใจใส่และแก้ปัญหาจากการที่ผู้อบรมปฏบัติผิด ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกครั้ง   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ลำบากเท่าไหร่ เนื่องจากสถานที่อบรมอยู่ในซอยเข้ามาประมาณ 100 เมตร จากถนนใหญ่ มีรถเมล์ผ่านหลายสาย   6. ช้อเสนอแนะอื่นๆ
ผู้อบรมที่เข้ามาอบรมควรเตรียมพร้อมในเรื่องทักษะพื้นฐานเอาไว้บ้าง ก่อนที่จะมาอบรม เช่นการใช้โปรแกรม vi
การอ่านคู่มือตำราก่อนมาอบรม (คู่มือของ MyComputer ทำออกมาได้ดี)