ชื่อคุณอนุวัฒน์ กนกวิรุฬห์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ


  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ใชวิชาที่สอนดี ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก
มีประสบการณ์ทำงานจริงมาใช้เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนไม่มาก ทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง บรรยากาศ
การเรียนมีความเป็นกันเอง นื้อหาของวิชามีลำดับขั้นตอน จากง่ายไปหายาก และมีความ
ต่อเนื่อง จึงช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้ดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำได้ เพราะเหตุว่าได้มีการทดลองปฏิบัติตามตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ในงานจริงอาจจะต้องพบกับ
ปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เหมือนในห้องเรียน ซึ่งในการสอนก็ได้แนะแนวทางเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล
วิธีตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมไว้แล้ว
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ยังไม่ทราบ คงต้องรอเหตุการณ์จริงบเกิดขึ้นก่อนจึงจะตอบได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไม่เป็นปัญหาอย่างใด