ชื่อ คุณเอกลักษณ์ เพชรเฮง
Celestica Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Test Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ด้าน Linux มาก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการสอน ติดตรงไหนสามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องเปิดตำราดู   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อาจารย์สอนสนุกดี มุกตลก แทรกด้วย เพื่อนๆ ทุกคนก็ช่วยกัน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่เรียนเอาไว้ไปใช้กับ tester ที่ลูกค้าส่งมาให้ ซึ่งเป็นระบบ fedora Linux เหมือนกัน โดยเฉพาะด้าน Network   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก ในขณะสอนอารย์จะไม่รีบสอน พยายามให้ทุกคนที่เรียไปพร้อมๆกัน หากเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขให้คำแนะนำที่ดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ได้โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ จึงทำให้ไม่ลำบาก