ชื่อ คุณชวิน บุญนำสุขสกุล
Metrosystems Corporation Co.,Ltd.
ตำแหน่ง AIX Technicial Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และครอบคลุมทั้งขั้นพื้นฐานของการใช้งาน Linux และการปรับ config service ต่างๆ อีกทั้งยังมีเทคนิค
และวิธีการจัดการระบบเสริมให้ผู้เรียนตลอดการสอน
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนดูแลเป็นกันเอง ทั้งได้ความรู้และรู้สึกไม่กดดัน เพราะอาจารย์พูดสอนได้อย่างสนุกสนาน
เป็นกันเองมาก ถามตอบได้ตลอดเวลา ใครมีปัญหาจุดไหนอาจารย์ช่วยตามแก้ไขให้หมด
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงครับ แต่อาจยังไม่สามารถจัดการในระบบที่มี ความซับซ้อนได้
ทั้งนี้ความรู้พื้นฐานที่ได้มาจะมีส่วนช่วยในการศึกษาเพิ่มเติมได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ทำได้ดีมากครับ แม้ว่าผู้เรียนจะปฏิบัติตามไม่ทัน ฟังไม่ทัน มีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อาจาร์ยได้ให้ความช่วยเหลือในทันที   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พึ่งบีทีเอส-ต่อรถตู้-นั่งรถเมล์ต่อ เดินจากปากซอยเข้าไป ......