ชื่อ Mr. Kham Khanthavivone
วิทยาลัยแห่งชาติลาว
ตำแหน่ง อาจารย์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี มีประสบการณ์สูง   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง สนุกดี ไม่เครียด การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกคน ถ่ายทอดความรู้เต็มความสามารถไม่ปิดบัง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตรงวัตถุประสงค์ในระดับที่ดี เพราะอบรมแล้วเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแนะนำสิ่งที่ไม่เข้าใจเป็นอย่างดี และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะฝึกอบรม   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกดี