ชื่อ คุณไกรสร ยอดสิงห์
บจก. น้ำหนึ่งการตลาด
ตำแหน่ง Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้เรื่อง Linux เป็นอย่างดีและถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการและบุคคลหนึ่งที่น่ายกย่อง   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ดูแลทุกคนใครไม่ทันอาจารย์คอยช่วยเหลือทุกคนให้งงหรือติดอะไรก็ช่วยแนะนำหาวิธีแก้ไขให้   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะความรู้ที่ได้ไปค่อนข้างตรงวัตถุประสงค์ต่อการมาอบรม   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยเหลือตลอดติดอะไรอยากรู้อะไร สงสัยอะไรได้เสมอและเป็นกันเองมาก   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างลำบากเนื่องจากอยู่ไกลถึงพระราม 2