ชื่อ คุณผกามาศ ยอดเขียว
NECTEC
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์อย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ค่อนข้างมีความเป็นกันเอง สามารถสอบถามอาจารย์ได้ตลอดในช่วงเวลาเรียนการสอนสอนหากมีข้อสงสัย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้ตรงวัตถุประสงค์ ในบางส่วน โดยเฉพาะในส่วนของ System Admin   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อพบปัญหาระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และอธิบายถึงที่มาที่ไป สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึนและชี้แนะแนวทางในการคิดวิเคราะห์ปัญหา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากเนื่องจากสามารถเดินทางโดยรถเมล์ได้หลายสาย