ชื่อ คุณอรรถพล คำปาสังข์
Intelligenee Millionnair Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้รอบด้าน สามารถตอบคำถาม แก้ปัญหาได้ตรงจุด ในส่วนการสอนไม่ต้องเปิดหนังสือสอน
ทำให้การสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สภาพห้องเรียนไม่เล็กและไม่ใหญ่เหมาะกับขนาดของจำนวนผู้เรียนเป็นอย่างดี
ติดขัดปัญหาตรงไหนเรียกอาจารย์ช่วยแก้ไขได้ทันที
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลักสูตรค่อนข้างเยอะครอบคลุมทุกปัญหา หากเรียนจบสามารถนำไปใช้ในสายงานตนเองได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ระหว่างเรียนหากผู้เรียนช้า ผู้สอนจะรอไม่รีบเร่งสอน และเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถไม่ติดอย่างที่คิดครับ เดินทางสะดวก   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สำหรับผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้าน Linux มาบ้าง และในเรื่อง Network ก็ควรศึกษามาก่อน เพื่อทำความเข้าใจและทำให้การเรียนเป็นไปอย่างไหลลื่น