ชื่อ คุณณัฎฐ์ธนิน ภัทรศรีคุณาสิน
Suzuki International Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Administration
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผมคิดว่าอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในระบบการทำงานของ Linux เป็นอย่างดี ทำให้สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ สามารถถ่ายทอดเรื่องที่ยากทำให้ดูง่าย และทำให้เข้าใจระบบการทำงานของ Linux มากขึ้น   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถทำได้ เนื่องจากอาจารย์อธิบายหลักการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ได้ดี Mail Server, MRTG, Gateway etc
ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี หากติดปัญหาการตั้งค่าต่างๆ ก็สามารถบอกสาเหตุ และแก้ไขได้   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวก   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากที่ได้ไปอบรมมาหลายแห่ง ผมคิดว่าที่นี่ให้ความรู้และอธิบายได้ละเอียดในทุกหัวข้อการอบรมที่สุด