ชื่อ คุณอาจพล จิตรีไทย
บจก.ไทยนิปปอนเซอิกิ
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้หลายด้าน ทำให้สามารถอธิบายรายละเอียดอันที่เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมได้ดี
ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์มีความสนใจผุ้เรียนเป็นอย่างมาก อธิบายปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดกับบุคคลได้ดี ไม่ปล่อยให้เลยตามเลย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามจุดประสงค์ เพราะในหน่วยงานมีการใช้ Linux เป็นหลัก ทั้ง Email, dns, proxy
คิดว่าหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว จะนำความรู้ที่มีไปพัฒนาระบบภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน อาจารย์สามารถอธิบายพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัญหาพร้อมทั้งสามารถทำปัญหาเองได้ ถ้าเกิดในองค์กร
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางในส่วนตัวค่อนข้างมาสะดวก คิดว่าไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ กับคนที่มีรถส่วนตัวสำหรับบ้านอยู่ใน zone นี้   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การเรียนการสอนคิดว่าส่วนรวมค่อนข้างดี เนื้อหาพอดี เวลาพอดี รวมทั้งสอนสนุกได้ความรู้อย่างดี