ชื่อ คุณเนติทัต สงตะคุ
Metro Connect Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ธีรภัทร มีความรู้ด้าน Linux และ Network เป็นอย่างดี
สามารถสอนผู้เรียนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงคนที่เป็นแล้วให้มีความรู้ความเข้าใจได
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ธีรภัทร ค่อนข้างเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอน อบอุ่น เหมือนพี่สอนน้อง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะว่าในทุกหัวข้อที่ได้เรียนนั้น อาจารย์มีการเสนอตัวอย่างและวิธีการนำไปใช้งานในการทำงานมากขึ้น   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างเรียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางง่าย เข้าซอยถนนใหญ่ไม่ไกลมากนัก