ชื่อ คุณปริพัฒน์ หุตะประพินุ
Metro System Corporation PCL
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถตอบคำถามของนักเรียนได้อย่างละเอียด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก เป็นกันเอง สามารถเข้าถึงได้ทุกคน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เนื้อหาที่เรียนครอบคลุมทุกอย่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก แก้ปัญหาได้ตรงจุด มองออกถึงปัญหา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี ใกล้บ้าน