ชื่อคุณปิยะ กุศลานุคุณ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
E-Commerce
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ต้องการใช้ทำ E-Commerce กับวางระบบใน Office
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ถ้ามีปัญหา จะขอความกรุณาให้ช่วยตอบปัญหา
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
OK