ชื่อ คุณสุทธิศักดิ์ เทพทอง
Chunbk Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Network Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
Very Good
สอนแล้วทำให้เข้าใจมองภาพออก
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
Very Good
เรียนสนุก ขนมอร่อยครับ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
.yes
ทำให้เข้าใจใน Linux มากยิ่งขึ้น เมื่อนำไป implements ของ บ
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร Very good
อาจารย์แก้ปัญหาได้เยี่ยมครับ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
Good
ที่จอดรถน้อยไปนิดครับ