ชื่อ คุณบุญอุ้ม หงษ์คำ
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้เกี่ยวกับ Linux เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก มีตัวอย่างให้ทำขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม การประยุกต์นำไปใช้งาน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปประยุกต์ในการใช้งานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การแนะนำ ในการทำแบบฝึกหัดได้ดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางไกลจากที่ทำงานมาก ไม่ค่อยสะดวก