ชื่อ คุณคณิต จิวราวัฒน์
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และความเชี่ยวชาญอันดับสูง   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง การดูแลสอนและติดตามภาคปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกคน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มีความสามารถเกินวัตถุประสงค์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงานได้เป็นอย่างดี   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ไม่มีปัญหาใดที่ตกค้างระหว่างผู้เรียน โดยครูผู้สอนจะติดตอนแก้ไขให้ตลอดเวลาเรียน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ปานกลาง