ชื่อ คุณวิชัย ศรีวิพัฒน์
Chunbox Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถสอนให้เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างในการสอน สอนครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองมาก ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้เลย หรือแม้แต่เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ในเนื้อหาก็สามารถสอบถามได้   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำมาใช้กับงานที่ทำได้ แต่ต้องหมั่นทบทวนและหาความรู้ที่เกี่ยวกับ Linux อยู่เสมอ เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อเรามีปัญหาอาจารย์ก็จะมาให้คำแนะนำและแก้ไขให้แบบตัวต่อตัวและมีคำอธิบายให้เสมอ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ศูนย์เทรนอยู่ไม่ไกลจากทางหลักที่มีรถประจำทาง