ชื่อ คุณศตวรรษ วันชัย
Chunbox Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหาที่ต้องการครบถ้วน และมีความรู้เรื่องอื่นๆ เสริมประกอบเทคนิค การยกตัวอย่างที่ไม่เหมือนในตำรา   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง จำนวนผู้เรียนเหมาะสมทำให้ผู้เรียนเข้าถึงอาจารย์ได้เต็มที่ อาจารย์คอยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่านำไปใช้ได้ตรงกับลักษณะงานครับ เนื่องจากหน้าที่ได้รับผิดชอบเป็นการเข้าไปช่วย implement server ของลูกค้า
ซึ่งอาจารย์สอนได้ครอบคลุม
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร
อาจารย์เข้าถึงการแก้ไขปัญหา ตัวต่อตัวได้ง่ายและรวดเร็ว   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก ศูนย์อบรมอยู่ไม่ไกลจากทางเข้า เห็นได้ชัดเจน