ชื่อ คุณปรียา พวงสำลี หวังสมนึก
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ตำแหน่ง อาจารย์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เชี่ยวชาญมาก Professional   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์มีความใส่ในใจตลอดการอบรม มีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีมากค่ะ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
วัตถุประสงค์ของการเข้าอบรมเพื่อให้เห็นถึงการนำ Linux มาประยุกต์ในด้านต่างๆ และเข้าใจองค์ประกอบของการทำงานของ Linux
มากยิ่งขึ้น เข้าใจคำสั่งที่นำไปใช้กับงานด้านพันธุศาสตร์ จึงคิดว่าเข้าใจมากขึ้น และช่วยให้มีความสุขในการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากค่ะ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากค่ะ