ชื่อ คุณกฤษดา วัฒนาจารุพงศ์
Amadeus Asia Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Production Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเชี่ยวชาญ แก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ฉับไว เมื่อเกิดปัญหาอธิบายให้จดจำได้ง่าย มีประสบการณ์มาก
ช่วยอธิบายปัญหาล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้น
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
จำนวนผู้เรียนเหมาะสมทำให้ผู้เรียนได้เรียนครบ ได้ลงมือทำได้มีเวลาแก้ไขปัญหาและสอบถามทำให้อาจารย์ได้ช่วยเหลือและเสนอแนะเพิ่มเติมดีมากครับ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นระดับหนึ่ง คาดว่าต้องเรียนหลักสูตร Shell Script เพิ่มเติมเนื่องจากงานที่ทำเกี่ยวข้องกับ Web Application
ต้องการใช้ Script จัดการเพิ่มเติม หลักสูตร course แรกตรงตามวัตถุประสงค์ แต่ชอบ course
สองเป็นงานที่ไม่ได้รับผิดชอบ แต่เป็นความรู้เพิ่มเติม
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยเหลือได้เชี่ยวชาญฉับไว รวมถึงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไข ทำให้เห็นภาพได้ดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล ถ้าติด MRT/BTS จะทำให้มาเรียนได้สะดวกขึ้น